3. OWON Cloud до облак од трета страна.

Cloud to Cloud API:

Го опишува програмскиот интерфејс за апликации помеѓу облакот на OWON и облакот од трета страна.

WhatsApp онлајн разговор!