HVAC Контрола е систем за управување со мини зграда што може да се конфигурира, идеален за
разни лесни комерцијални проекти, како што се училишта, канцеларии, продавници, магацини, апартмани, хотели, домови за стари лица и сл. Може да се распореди приватен сервер за заден крај, а таблата за персонални компјутери може да се конфигурира во согласност со уникатните барања на проектите, како што се како:
• Функционални модули: прилагодете ги менијата на таблата врз основа на посакуваните функции;
• Мапа на имот: креирајте мапа на имот што ги рефлектира реалните подови и простории во просториите;
• Мапирање на уредот: одговара на физичките уреди со логичките јазли во рамките на мапата на имотот;
• Управување со корисничко право: креирајте улоги и права за менаџерските службеници во поддршката на деловното работење.

Контрола на температурата
Temp Humd control
Контрола на темп Хамд
Temp & Humd control
Контрола на температурата и Humd

WhatsApp Интернет разговор!