Решение за нега на стари лица е прилагодлив систем за управување со мини зграда идеален за
старечки домови. Можете да изберете од најразлични уреди за управување со енергија, HVAC контрола и уреди за мониторинг на животната средина. Може да се распореди приватен сервер за back-end, а таблата за компјутер може да се конфигурира во согласност со уникатните барања за проекти, како што се:
• Функционални модули: прилагодете ги менијата за табла врз основа на посакуваните функции;
• Карта на имот: креирајте мапа на имот што ги одразува вистинските подови и просториите во просториите;
• Мапирање на уредот: одговара на физичките уреди со логичките јазли во карта на имот;
• Управување со правата на корисниците: создадете улоги и права за вработените во управувањето во поддршката на деловното работење.

Elderly Care Dashboard
Табла за нега на стари лица
Elderly Care Monitoring
Мониторинг на нега на стари лица
Vital Signs Record
Рекорд за витални знаци

WhatsApp Интернет разговор!